:::สมาคมศิษย์เก่าช่างสำรวจ เทคนิคกรุงเทพ / สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ:::